B O R D B U T L E R

Sidst redigeret: 8. september 2019

Betingelser for arrangører

Bordpakker / billetter

En bordpakke svarer til en billet, idet den giver adgang til arrangørens arrangement.

Aftalens omfang

BordButler IVS stiller et online salgsværktøj til rådighed for arrangøren og formidler på dennes vegne salg af billetter.

Arrangement informationer

BordButler IVS kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende.

Arrangøren accepterer, at BordButler IVS opbevarer information om arrangøren og arrangørens arrangementer. Arrangøren har ansvaret for at oplysninger, der videregives til deltagerne er korrekte og fyldestgørende.

Immaterielle rettigheder

Arrangøren indestår for, at det af arrangøren anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder.

Rejses der sag mod BordButler IVS med påstand om retskrænkelse, giver BordButler IVS arrangøren skriftlig meddelelse via e-mail herom, og arrangøren overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde BordButler IVS for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Aflysning

Aflyser arrangøren sit arrangement skal denne sørge for at kontakte BordButler IVS inden arrangementet ellers planlagte start, således at BordButler IVS kan tilbageføre billetkøberne deres penge hurtigst muligt.

Priser og gebyrer

Arrangøren fastsætter udsalgsprisen for sine billetter.

Kort-/betalingsgebyr vil blive opkrævet som en del af denne udsalgspris. Ved brug af udenlandske betalingskort vil gebyret være højere end ved brug af danske betalingskort.

Afregning

Arrangøren kan, efter aftale med BordButler IVS, tilkoble sin egen betalingsløsning til portalen, og derved modtage pengene direkte fra billetkøberen. Hvis arrangøren ikke har nogen aftale om tilkobling af egen betalingsløsning, vil BordButler IVS modtage betaling fra billetkøberen ved formidling af salg af billetter.

BordButler IVS skal i tilfælde af aflysning kunne refundere billetkøberen købesummen. BordButler IVS udbetaler billettens pris (fratrukket kortgebyret samt administrationsgebyret) til arrangøren, under forudsætning af at arrangementet er gennemført og købet er effektueret, således at billetkøberen kan fastholdes på købet. Endelig udbetaling til arrangøren foretages derfor efter arrangementets gennemførelse. Udbetalingen forfalder til betaling indenfor 6 arbejdsdage efter arrangementets afslutning.

Såfremt arrangøren ikke gennemfører arrangementet, er arrangøren, arrangørens konkursbo eller den eller de som arrangøren måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte arrangementer og BordButler IVS refunderer købesummen til billetkøberen.

Arrangøren kan ikke rejse krav overfor hverken BordButler IVS eller Billetkøber om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte arrangementer.

BordButler IVS er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken Arrangøren eller Billetkøberne.

Ansvarsdeling

BordButler IVS er alene formidler af billetsalg og påtager sig intet ansvar over for billetkøberne for arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle reklamationer fra billetkøber over kvaliteten af arrangementet eller andre forhold vedrørende arrangementet, herunder aflysning.

Arrangøren er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til BordButler IVS og videregives af denne til billetkøberne.

Modtager BordButler IVS opkrævning fra PBS eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. kortmisbrug hos en billetkøber, viderefaktureres beløbet til arrangøren. Beløbet vil blive modregnet i arrangørens tilgodehavende beløb. Såfremt arrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos BordButler IVS skal arrangøren inden 7 dage betale BordButler IVS det fakturerede beløb.